Waar

  1. Home
  2. /New Towns
  3. /Introductie
  4. /Waar

Waar vinden we nieuwe steden in de wereld?


In de wereld als geheel zijn vele honderden nieuwe steden gebouwd of in aanbouw. Deze steden verschillen sterk in doelstelling, functie en vormgeving. Er zijn monofunctionele steden die gebouwd zijn om exploitatie en bewerking van grondstoffen te vergemakkelijken, nieuwe havens in gebruik te kunnen nemen of gespecialiseerde wetenschapscentra te huisvesten.
Andere steden zijn gesticht om nieuwe brandpunten in dunbevolkte streken te vormen, de bevolkingstrek vanuit het platteland op te vangen of grote en dichtbevolkte steden te ontlasten.

New Towns wereldkaart.

De inwoneraantallen van deze steden zijn zeer gevarieerd, uiteenlopend van aantallen onder de 50.000 tot uitschieters ver boven het miljoen. Een compleet overzicht van deze grote aantallen nieuwe steden op wereldschaal is tot op heden niet beschikbaar en zou ook buiten het kader van deze beknopte informatie vallen. De website van het New Town Institute bevat wel een goede interactieve wereldkaart met New Towns.
De globale ontwikkelingen worden hieronder kort aangestipt.


In Europa heeft Frankrijk op dit moment het meest omvangrijke en sterk multifunctionele nieuwe steden programma. Op korte afstand rond Parijs zijn vijf nouvelles villes in aanbouw, die elk inwoneraantallen van zo’n 200 300.000 zullen tellen, Daarnaast zijn ook elders nieuwe steden ontwikkeld, zoals nabij Lille, Lyon, Marseille en Rouen. In Belgie is slechts sprake van n nieuwe stad: de studentenstad Louvain La Neuve. Duitsland kent een aantal nieuw ontwikkelde industriesteden uit de jaren dertig van de vorige eeuw zoals Wolfsburg en Salzgitter nabij Braunschweig.
In Scandinavie is nauwelijks sprake van zelfstandige nieuwe steden. Hier is het verstedelijkingsbeleid vrijwel geheel gericht geweest op grote uitbreidingen van bestaande steden, zoals dat ook het geval is in de landen van Zuid-Europa.

Grote aantallen nieuwe steden worden wel aangetroffen in de landen van de voormalige Sovjet-Unie en de landen van Oost-Europa. Hier gaat het dan over het algemeen om nieuwe grote ( tot zelfs 500.000 inwoners) en kleinere nederzettingen (50-200.000 inwoners) die bijna volledig zijn gericht op grondstoffenwinning en bewerking daarvan. Daardoor zijn het sterk eenzijdige steden die op grote afstand van bestaande bevolkingsconcentraties zijn gesticht om een industrieel-economisch doel te dienen. In aantallen gaat het in dit oostelijk deel van Europa en richting
Azi naar raming om meer duizend (!) nieuwe stedelijke nederzettingen.

Vanzelfsprekend zijn ook op andere continenten vele nieuwe steden gebouwd. In het voorgaande kwam de nieuwe wereld van Noord-Amerika al even ter sprake, waar in feite elke stad nieuw is gesticht na de kolonisatie in de achttiende en negentiende eeuw.
Toch zijn dit over het algemeen geen planmatig opgezette steden die langs een vooraf vastomlijnd ontwerp en met een bepaald doel voor ogen zijn gebouwd. Met uitzondering van de steden die volgens het City-Beautiful idee zijn ontworpen, gaat het hoofdzakelijk om spontaan tot grote stad

New Town Adelaide in 1839
en metropool uitgegroeide nederzettingen, in een betrekkelijk los verband en in heel lage woningdichtheden. Een nieuwe ontwikkeling hierin vormen steden die als particulier project worden ontworpen voor een kopersmarkt zonder veel stedelijke sfeer en voorzieningen, zoals die zijn te vinden in Amerika (Columbia-Maryland, Horizon City (Texas), Irvine Ranch (California), in Australi (Monarto en Murray New Town-Adelaide) en in Canada (Bramalea en Erin Mills bij Toronto).
Het zijn overigens allen redelijk grote steden met een (voorziene) bevolkingsomvang van 100- 200.000 inwoners.

Echte new towns, in de zin van zelfstandige stedelijke eenheden met een zeker multifunctioneel en integraal karakter (dus incl. infrastructuur en voorzieningen in een planmatige opzet met een bepaalde sociale en economische doelstelling) zijn en worden in grote aantallen gebouwd in Azi en Zuid-Amerika. In de Aziatische wereld is sprake van een zeer krachtige verstedelijking waarbij de bevolkingsgroei en de migratie vanuit het platteland op korte termijn moet worden opgevangen in nieuwe steden.
China is hiervan het meest sprekende voorbeeldmet als voorbeeld (uit vele tientallen!) Shanghai, waar rond de conurbatie zo’n tien new towns worden gebouwd, met inwoneraantallen van 50 tot 200.000 elk.
Maar ook in India is sprake van tientallen grote nieuwe steden, waaronder als zeer grote de verdubbeling van Mumbai (New Bombay), een stad van nu al ruim 10. mln. inwoners
Daarnaast worden talrijke nieuwe steden gebouwd in landen als Hong Kong (acht steden met 150-150.000. inwoners op afstand van de centrale stad), Maleisi (tien nieuwe steden buiten Singapore met 70-450.000 inw.), op de Philippijnen wordt gewerkt aan een stad van 250.000 inwoners op 25 km. van Manilla.
Indonesi heeft een omvangrijk new town programma met steden van 100.000 (Dryorejo bij Soerabaja) tot 500.000 inwoners (Serpong bij Djakarta). Korea heeft zo’n tien grote nieuwe steden (50.000 400.000 inwoners) verspreid over het land, evenals Taiwan dat meer dan twintig nieuwe steden wil gaan bouwen met inwoneraantallen tot 200.000.

Japan kent van oudsher een groot aantal new towns, die sterk passen in de Europees-Engelse traditie, met steden van 50 tot 400.000 inwoners rond de grote bevolkingscentra van Tokyo, Osaka en Nagoya.
In het Midden-Oosten zijn en worden in Israel enkele grote nieuwe steden gebouwd, zoals Ashdod bij Tel Aviv en Beer Sheba in de Negev, terwijl er wordt gewerkt aan de stad Mediin (voor 300.000 inw.) tussen Tel Aviv en Jeruzalem. Saudi-Arabi heeft grote nieuwe steden aan de Rode Zee en de Perzische Golf, Libi bouwt aan Ras Lanuf, een stad voor 100.000 inwoners, terwijl in Algerije een nieuw Agadir wordt opgebouwd (Tema/Enza voor 400.000 inwoners). Egypte kent een zwaar new town programma van meer dan tien steden rond Caro en elders in het land, met inwoneraantallen van 50- 500.000 inwoners. In Iran tenslotte wordt nabij Ispahan de nieuwe stad Foulad-Chahr gebouwd voor zo’n 300.000 inwoners, terwijl rond Teheran al eerder een aantal nieuwe steden is gebouwd.

In Afrika wordt in een groot aantal landen voorbereidingen getroffen of daadwerkelijk gewerkt aan nieuwe steden ter opvang van de grote verstedelijkingsgolf van de laatste decennia.
Nigeria heeft een plan tot bouw van nieuwe provinciehoofdsteden en een nieuwe centrale stad (Abuja) 1,6 mln. inw.), Tanzania werkt aan de nieuwe stad Dodoma (350.000 inw.). Botswana heeft Gaborone in ontwikkeling en Malawi ontwikkelt de grote stad Lilongwe.
In Ivoorkust wordt een nieuwe havenstad gebouwd (San Pedro voor 300.000 inwoners) en in Ghana is de nieuwe stad Tema bedoeld voor 400.000 inwoners. In Zambia wordt Kafue ontwikkeld, en in Kameroen de stad Kumba (170.000 inw.).

Ook Zuid-Amerika heeft traditioneel nieuwe steden gebouwd en er zijn meerdere programma’s in ontwikkeling. Brasilia met zijn satellieten is bekend, maar ook Colombia heeft nieuwe steden rond Bogota en in Venezuela zijn grote nieuwe steden zoals Ciudad Losada bij Caracas en Ciudad Gyayana in het Zuiden ontwikkeld, elk voor zo’n 500.000 inwoners.
Ook elders op dit continent zijn steden in de maak om de grote bevolkingsgroei op te vangen.

Lees verder: De Nieuwe Stad en de wereldbevolking

Catalogus

In de catalogus van de Plusbibliotheken vindt u een enorme collectie (populair) wetenschappelijke boeken en artikelen.

U kunt gevonden media zelf aanvragen en afhalen in uw eigen bibliotheek.

Partners

Flevomeer bibliotheek