Dijkterugleggingen

  1. Home
  2. /Watermanagement
  3. /Introductie
  4. /Modern watermanagement
  5. /Dijkterugleggingen
Dijken moet alsmaar hoger worden gemaakt omdat de polder inklinkt en de uiterwaarden opslibben. Het veranderende klimaat en het verlies van watervasthoudend vermogen van de bovenstroomse gebieden zijn nu een belangrijke reden om de hoogwaterbescherming weer te vergroten. Vanuit het traditionele watermanagement zou men meer weer kiezen voor een dijkverhoging. Door het besef dat dit alleen maar de potentiële risico’s vergroot gaat nu de voorkeur uit naar landinwaartse dijkverleggingen. Meer ruimte voor de rivier zorgt er voor dat de waterstanden lager worden. Ook met hoge rivierafvoeren.
Dijkverleggingen kunnen uitstekend gecombineerd worden natuurontwikkeling. Duurzame veiligheid en natuur zijn goede partners!


Dijkteruglegging bij Bakenhof (Arnhem). Over een traject van 1 km is de waterkering c. 500 m
landinwaarts teruggelegd. Op die manier is extra ruimte voor hoge rivierafvoeren gemaakt. Het gebied ontwikkelt zich als een interessant wetland en wordt nu frequent bezocht door wandelaars.Een z.g. by-pass (een extra geul) heeft hetzelfde effect als een dijkteruglegging. Bij Kampen wordt in het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier de aanleg van een by-pass overwogen.
 

Bypass Kampen binnen het r.o. project IJsseldelta; een geschikt excursiegebied om te

laten zien hoe verschillende ruimtelijke functies kunnen worden gecombineerd.